Group II Verbs in Swedish
Active Voice Passive Voice
Infinitive Present Tense Past Tense Supine Imperative Infinitive Present Tense Past Tense Supine Present Participle Past Participle
hjälpa hjälper hjälpte hjälpt hjälp hjälpas hjälpes/hjälps hjälptes hjälpts hjälpande hjälpt

Verbs conjugated like hjälpa (English: help):

köpa - to buy
röka - to smoke
tycka om ngt. - to like smth.

Active Voice Passive Voice
Infinitive Present Tense Past Tense Supine Imperative Infinitive Present Tense Past Tense Supine Present Participle Past Participle
läsa läser läste läst läs läsas läses lästes lästs läsande läst

Verbs conjugated like läsa (English: read):

resa - to travel

There are some irregular verbs in this group:

Active Voice Passive Voice
English Infinitive Present Tense Past Tense Supine Imperative Infinitive Present Tense Past Tense Supine Present Participle Past Participle
ought to, should böra bör borde bort bör börande
to do, make göra gör gjorde gjort gör göras gör(e)s gjordes gjorts görande gjord
to lay lägga lägger lade lagt lägg läggas läggs/lägges lades lagts läggande lagd
to ask spörja spörjer sporde sport spörj spörjas spörjs/spörjes spordes sports spörjande spord
to say säga säger sade sagt säg sägas sägs/säges sades sagts sägande sagd
to choose välja väljer valde valt välj väljas väljs/väljes valdes valts väljande vald
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License